متن کامل مقاله

651139813702

عنوان مقاله:

تاثير تمرينات مزمن هوازي/مقاومتي همراه با مصرف مکمل دارچين بر مقاومت به انسولين زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک شهر اهواز در سال 1396

نویسندگان:

آدرس:

* ایران، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، کد پستی: 6135783151
چکیده:

زمينه و هدف: سندرم تخمدان پلي کيستيک از شايع ترين اختلالات غدد درون ريز است که مقاومت به انسولين و چاقي از عوامل اصلي آن است. تحقيق حاضر با هدف بررسي تاثير تمرينات مزمن هوازي و مقاومتي همراه با مصرف مکمل دارچين بر مقاومت به انسولين زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک شهر اهواز در سال 1396 انجام گرفته است. مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي، 40 زن مبتلا با دامنه سني 18 تا 30 سال (24 ≥ BMI)، به طور تصادفي به 4 گروه تقسيم شدند. گروه مداخله، تمرين هوازي-مقاومتي را 6 هفته، 3 جلسه در هفته با شدت 50 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب به مدت 50 تا 85 دقيقه انجام دادند. سطوح سرمي انسولين، گلوکز و شاخص هاي ترکيب بدني ارزيابي شد. از روش آماري t همبسته و کواريانس استفاده شد. ملاحظات اخلاقي: اين مطالعه با کد EE/ 96. 24. 3. 77886/Scu. ac. ir در کميته پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز به ثبت رسيده است. يافته ها: آناليز داده ها نشان داد که شاخص توده بدني، درصد چربي و مقاومت به انسولين در گروه تمرين و تمرين-مکمل کاهش يافت (05/0 ≥ p). هم چنين مصرف دارچين همراه با تمرينات در شاخص هاي ترکيب بدني و مقاومت به انسولين موثر بود (05/0 ≥ p). تغييرات در توده بدون چربي در هيچ يک از گروه ها معني دار نبود (05/0 ≥ p). نتيجه گيري: به نظر مي رسد اين کاهش در تفاوت مقاومت به انسولين بيشتر ناشي از تمرين ترکيبي بوده و با توجه به تاثير مثبت دارچين در کاهش شاخص توده بدني، احتمالا استفاده از آن در طولاني مدت بر مقاومت به انسولين اثرگذار باشد.
فهرست