تاثير آنتي اکسيداني و پرواکسيداني آمينوگوانيدين بر رده سلولي سرطان کبد انسان (HepG-2)

Combine all available options in one Portfolio Grid

  1. خانه
  2. Branding
  3. تاثير آنتي اکسيداني و پرواکسيداني آمينوگوانيدين بر رده سلولي سرطان کبد انسان (HepG-2)
عنوان مقاله:

تاثير آنتي اکسيداني و پرواکسيداني آمينوگوانيدين بر رده سلولي سرطان کبد انسان (HepG-2)

نویسندگان:

آدرس:

* کرمان، ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی
چکیده:

سابقه و هدف HCC(هپاتوسلولارکارسينوما) يکي از کشنده ترين سرطان ها است و به همين دليل يافتن مکانيسم هاي جديد ضدسرطان براي آن بسيار مهم مي باشد. با افزايش ROS (گونه هاي واکنش گر اکسيژن) سلول به سمت آسيب و مرگ سلولي مي رود. آمينوگوانيدين (پيماگدين) ترکيبي است که مي تواند در غلظت هاي بالا باعث توليد ROS شود. مطالعه حاضر به منظور بررسي تاثير آمينوگوانيدين بر ميزان توليد ROS و زنده ماني در سلول هاي کبدي انجام شد. مواد و روش ها در اين مطالعه تجربي، ميزان زنده ماني سلول هاي HepG-2 با روش MTT بررسي شد. ميزان ROS با روش فلوريمتري و با استفاده از رنگ DCFDA اندازه گيري و با ميکروسکوپ فلورسانس عکس برداري شد. يافته ها آزمون MTT تقريبا 50 درصد کاهش، درفعاليت متابوليکي سلول ها را در غلظت 40 ميلي مولار (5/2 ± 54/8) آمينوگوانيدين بعد از 24 ساعت نشان داد. نتايج آزمون ROS نشان داد که آمينوگوانيدين در دوزهاي بالاتر از 40 ميلي مولار با الگوي وابسته به غلظت، قادر به افزايش ميزان توليد ROS در مقايسه با کنترل مي باشد. استنتاج: با توجه به اين که آمينوگوانيدين موجب افزايش ميزان توليد ROS و کاهش درصد زنده ماني سلول ها در غلظت 40 ميلي مولار و بالاتر شد، لذا مي تواند باعث القاي مسيرهاي ديگر سلولي شامل اکسيداتيو و نيتروزاتيو استرس، آپوپتوز و نکروز در سلول شود. از طرفي مشاهده شد که آمينوگوانيدين در غلظت هاي پايين تر از 40 ميلي مولار مي تواند به صورت آنتي اکسيدان نيز عمل کند که بررسي اين رفتار جالب دوگانه نياز به مطالعات بيش تري دارد.

مقاله کامل

600139817213

فهرست