مشخصات مقاله
عنوان نشریه:
گياهان دارويي :   پاييز 1398 , دوره  18 (دوره4) , شماره  72 #b00671 ; از صفحه 66 تا صفحه 80 .
عنوان مقاله:

تأثير پيشگيرانه عصاره زيره (کومين سيمينوم) بر ميزان حجم باقيمانده معده بيماران ترومايي تحت ونتيلاتور بستري در بخش مراقبت هاي ويژه

نویسندگان:
بابايي آبندانسري سيده ربابه, باقري نسامي معصومه*, قلي پوربرادري افشين, يزداني چراتي جمشيد, يوسفي سيده صديقه
آدرس:
*
چکیده:
مقدمه: خواص گوارشي زيره شامل درمان نفخ، تهوع و استفراغ، سوء هاضمه، دردهاي اسپاسموتيک، سندرم روده تحريک پذير، برگشت سريع حرکات روده اي مي باشد. . به نظر مي رسد يکي از گياهان دارويي مؤثر بر سرعت تخليه معده، زيره مي باشد. هدف: اين مطالعه با هدف مقايسه تأثير عصاره زيره بر حجم باقيمانده معده در بيماران ترومايي بستري در icu انجام گرفت. روش بررسي: اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي دو سوکور بر روي 60 بيمار ترومايي بستري در بخش icu مي باشدبيماران با روش تخصيص تصادفي در يکي از دو گروه زيره (30=n) و آب مقطر (30=n) قرار گرفتند. . در گروه مداخله به بيماران 6 گرم عصاره زيره در 3 دوز منقسم به صورت 50 قطره در 30 سي سي آب شهري در 3 نوبت هر 8 ساعت داده شد. ميزان حجم باقيمانده تا 4 روز متوالي ثبت شد و داده ها در دو گروه با هم مقايسه شدند (IRCT: 201610297494N24). نتايج: قبل از شروع مداخله ميانگين حجم باقيمانده معده در گروه مداخله و در گروه پلاسبو اختلاف معني داري نداشت (63/0=Pدر مقايسه دو گروه مداخله و پلاسبو ميانگين ميزان حجم باقيمانده ي معده در بيماران ترومايي بستري در ICU در روز اول اختلاف معني داري نداشت (13/0=P) ولي در روزهاي دوم، سوم و چهارم اين اختلاف بين دو گروه معني دار بود(001/0=P). در مقايسه دو گروه مداخله و پلاسبو ميانگين حجم باقيمانده معده قبل و طي 4 روز متوالي بعد از مداخله معني دار بود(001/0=P). نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که عصاره زيره در مقايسه با پلاسبو در کاهش حجم باقيمانده معده بيماران ترومايي بستري در ICU مؤثر مي باشد.

متن کامل مقاله

54113987204

فهرست