مشخصات مقاله

عنوان نشریه:

عنوان مقاله:

بررسی تغییرات ناشی از استرس اکسیداتیو در نتیجه اعمال استرس اجتماعی در دو بافت مغز و کلیه

نویسندگان:

آدرس:

* گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی شاهد، تهران، ایران
چکیده:

تاثیر استرس های اجتماعی بر بروز بیماریهای قلبی – عروقی و بیماریهای روحی روانی روشن است. برای بررسی تاثیر گذاری این استرسها بر القائ استرس اکسیداتیو ایجاد تغییر در سطح اکسیدانی و آنتی اکسیدانی مدل محدودیت تغییر هم خانه مشاهده در حضور دریافت آنتی اکسیدان زردچوبه طراحی شد. 60 سر رت نر نژاد ئویستار تحت شرایط استاندارد دما و نور و آب قرار گرفتند و در گروههای تحت استرس یک سوم غذای معمول هر رت در اختبارش قرار داده شد. استرس تغییر هم خانه و مشاهده هم دردو گروه این رتها القا گردید. دردو گروه غذای مصرفی شان محتوی زرد چوبه بود. به مدت 4 ماه رته تحت شرایپط تعریف شده برای هر گروه یعنی تغییر هم خانه مشاهده زردئچوبه، محدودیت غذایی مشاهده تغییر هم خانه زردچوبه، کنترل، کنترل زردچوبه نگهداری شدند. پس از اتمام دوره نگهداری رتها با اتر بیهوش شده و بافت کلیه و مغز آنها هموژن شد. هر کدا از فاکتور های مرو نظر یعنی مالون دیآلدئید، گلوتاتیون، نیتریک اکساید، کاتپسین D و لیپوفوشین در بافتها سنجش شد. سطح مالون دی آلدئیدبطور معنی داری هم در مغز و هم در کلیه در گروه تحت استرس افزایش پیداکرد. سطح نیتریک اکساید و گلوتاتیون در مغز افزایش یافت میزان فعالیت کاتپسین D و تجمع لیپوفوشین تغییر ی نداشت. مغز نسبت به تشکیل MDA حساس تر است اما سطح گلوتاتیون و نیتریک اکساید در آنها بالاتر است. تغییرات ناشی از القائ استرسهای اجتماعی در دو بافت مغز و کلیه بصورت یکسان رخ نمی دهد.

متن کامل مقاله

24913980102

فهرست