ارتباط ويتامين D و کلسيم با پوسيدگي دنداني در کودکان

  1. خانه
  2. Branding
  3. ارتباط ويتامين D و کلسيم با پوسيدگي دنداني در کودکان

مشخصات مقاله

عنوان نشریه:

عنوان مقاله:

بررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين D و کلسيم با پوسيدگي دنداني در کودکان 12-6 ساله

نویسندگان:

مسلمي معصومه, دانشور سيده هديه*

آدرس:

* مرکز تحقيقات علوم پزشکي، مرکز تحقيقات علوم دندانپزشکي، گروه دندانپزشکي کودکان، دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي گيلان، رشت، ايران

چکیده:

مقدمه: به دليل شيوع بالاي پوسيدگيدنداني و کمبود ويتامين D و نتايج متناقض درمطالعات در زمينه ارتباط آنها، اين مطالعه با هدف ارزيابي ارتباط ميزان کلسيم و ويتامين D با پوسيدگي در کودکان 12-6 ساله انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت مقطعي بر روي 265 کودک 12-6 ساله مراجعه کننده به بيمارستان کودکان مفيد که نياز به بررسي ميزانويتامين D و کلسيم داشتند، انجام شد. وضعيت dmft/DMFT کودکان توسط رزيدنت دندانپزشکي کودکان ثبت شد. کمبود و ناکافي بودن ويتامين D به ترتيب به صورت کمتر از ng/ml 10و بين ng/ml 30-10، 25-هيدروکسي ويتامين Dمشخص شد. کمبود کلسيم نيز به صورت ميزان کلسيم سرم کمتراز mg/dl 7/8 نظر گرفته شد. يافته ها: شيوع کلي کمبود و ناکافي بودن ويتامين D سرم 67/68 درصد و شيوع کمبود کلسيم 6/2 درصد بود. شاخص هاي دنداني در گروه با ويتامين D کافي تفاوت معني داري با گروه ويتامين D کم و ناکافي نداشت. اگرچه در گروه سني 8-6 ساله، شاخص D (009/0=P) و DMFT (03/0=P) در گروه با ويتامين D کافي به طرز معني داري پايين تر از گروه با کمبود و ناکافي بودن ويتامين D بود. بين ميزان کلسيم و شاخص هاي پوسيدگي دنداني نيز ارتباط معني داري وجود نداشت. نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که به صورت کلي در جمعيت مورد مطالعه ما، ميان ميزان کلسيم و ويتامين D با پوسيدگي دنداني در کودکان 12-6 ساله ارتباطي وجود ندارد.

متن کامل مقاله

65913980107

فهرست